جلوه هشتم

گروه فرهنگی و هنری جلوه هشتم در سال 1384  با شعار از ایده تا اجرا ء در فضاهای فرهنگی و هنری شهری فعالیت خود را با مدیریت محمد جهان پا آغاز نمود ه است